Ana Sayfa Kütüphane Semboller

SEMBOLLER VE ANLAMLARI

Svastika


Bir güneş sembolü olan Svastika'nın sözcük anlamı "kendi kendine var olan"dır. Dört yöne salınmış kollarıyla tüm evreni simgeler. Dört sayısı içeren kutsal prensiplerle ilgilidir. Örneğin Yaratıcı tanrı Brahma'nın dört yüzü vardır. Dört Veda kitabı, dört aşrama (brahmaçarin, grihastha, vanaprastha ve sannyasin'den oluşan dört yaşam dönemi) dört kast ve dört puruşartha (kama: zevk, artha: iş, zenginlik, dharma: erdem, moksha: kurtuluş için çalışmayı anlatan yaşamın dört amacı) bulunur.  

Bu sembole ait bulgular İndus Vadisi Medeniyeti'ne kadar uzanmaktadır. Özellikle Harappa'da yapılan kazılarda ve Medeniyete ait mühürlerdeki kabartmalarda oldukça sık rastlanmıştır. Uğur şans getirmesi için kullanılan bir semboldür.

Çakra


Bu Sanskrit sözcüğün Türkçe'deki karşılığı "çark"tır. Yaşamın sürekliliğini ve devirliliğini gösteren sürekli çözülüş ve kuruluşun kozmik simgesidir. Zamanı ve mekanı yaratıp yönetme eylemini sembolize eder. Hindu terminolojisinde kozmosa Brahmandaçakra derler; dünya Samsaraçakra'dır. Durmak bilmez eylemler Karmaçakra, zaman Kalaçakra ve ahlaksal düzen de Dharmaçakra'dır. Bu işaret, Rgveda zamanından beri heykellerde sıkça kullanılan bir semboldür. Buddhistlerin ve Caynistlerin geleneklerinde de yaygın bir biçimde buna yer verilir. Hindular, dünyayı korumak için Vishnu'nun kullandığı temel silah olan Sudarsançakra'ya inanırlar.

Lingam


Şiva inancına ait bir sembol olup, tanrı Şiva'nın yaratıcı gücüne işaret eder. Linga "erkek cinsel organı"dır ve her nasılsa üretim kültü ile Şiva kültü bir şekilde eşleştirilmiştir. Bu, genellikle, oval bir zemin üzerinde duran (ki bu da yoni yani kadın cinsel organını sembolize eder) dik bir taştır. Genellikle taşın üzerinde Şiva'ya işaret eden üç çizgi bulunur. Bazı Şiva-lingalar taşınabilirdir, bazıları ise sabittir. Taşınabilir olanlar evlerde, iş yerlerinde küçük tapınma köşelerinde, sabit olanlar ise Şiva tapınaklarında kullanılır. Lingalar suyla yıkanır, çiçeklerle süslenir, yağ ve sütle kaplanır ve bunlara pirinç ve yiyecek sunulur. Bazı lingalar nehir yataklarından toplanan oval taşlardan yaratılır. Linga, kutsal yaratılış eylemini sembolize eder.

Trisula


Şiva'nın üç uçlu mızrağıdır. Evreni ve tüm canlıları koruduğu düşünülür. Ona karşı gelenler ölmekten kurtulamazlar. Düzenli bir hareketi varsa da haftanın belirli günlerine göre dönüşü bir anlam kazanır. Hindistan'da yüzük, kolye, bilezik gibi çeşitli süs eşyalarıyla, evlerde, araba ve üç tekerlekli taşıtların bazılarında bu sembol kullanılır.

Stupa


Stupalar Buda'nın aydınlanmış zihin temsil eder. Budizm ilk günlerinden itibaren inşa edilmişlerdir. Yuvarlak kubbe su, koni şekli ateş, kare taban dünyayı, stupanın hacmi havayı temsil eder. Stupalar genellikle önemli emanetlerini saklamak için kullanılır.

Pagoda


Bazen yuvarlak, fakat genellikle dört ya da daha fazla kenarlı bir temel üzerine oturtulan yapı, daralarak yükselir. Kulenin ortasında uzun bir sütun vardır. Yerden başlayıp çatıya kadar uzanan bu direk yeryüzünün merkezini gökyüzüne bağlayan ekseni sembolize eder. Japon pagodalarında genelde dört köşede dört sütuna rastlanır, bu sütunlar ise göğü ayakta tutan direkleri sembolize eder. Bir pagodanın kat sayısı 5 ile 13 arasında değişir. Katlar daima birbirinden farklı büyüklüktedir. Üzerlerinde çepeçevre bir saçak bulunan bu katlar Tanrıların gök katlarını temsil eder. Pagodaların din alanındaki önemi Buda'nun kalıntılarının korunduğu yerler olmasından ibarettir.

Güvenlik açısından fotoğraf makinenizi tek omzunuza değil, çaprazlama asın. Üzerinde kocaman "Nikon", "Canon" yazılı fotoğraf çantaları hırsızların birinci hedefi olacaktır.